Diversiteit en Inclusiviteit

Bureau ASD

Vragen? Neem gerust contact op.

Neem contact op

Defensie streeft ernaar de diversiteit binnen de organisatie te vergroten en een inclusieve organisatie te zijn. Gender, diversiteit en inclusie zijn niet nieuw voor de organisatie. Het rapport Grenzen aan de eenheid van het SCP (2017) heeft geleid tot beleid om diversiteit te bevorderen. Een ander rapport, Talent komt niet altijd bovendrijven, beschrijft de (on)zichtbare drempels die medewerkers ervaren bij het doorstromen in de organisatie en het gebrek aan herkenning en erkenning van diversiteit door leidinggevenden.

Sociale veiligheid is een belangrijke voorwaarde om dit te verbeteren. Daarom is Defensie in 2018 en 2019 gestart met de implementatie van de plannen ‘veilige Defensie-organisatie’ en ‘Versterking sociale veiligheid’. Belangrijke speerpunten zijn de organisatiecultuur, een sociaal veilige werk- en opleidingsomgeving en de rol van leidinggevenden. Sociale veiligheid, diversiteit en inclusie zijn ook in de Defensievisie 2035 verankerd.

Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijk voor Defensie

Defensie wil een inclusieve organisatie zijn die een werkomgeving biedt waarin alle werknemers zich betrokken, gewaardeerd en gerespecteerd voelen om wie ze zijn en wat ze bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Verschillende perspectieven vergroten onze denkkracht en handelingsperspectieven. Ook biedt het kansen bij operationele inzet in binnen- en buitenland. Het werven van groepen die traditioneel ondervertegenwoordigd zijn in de krijgsmacht verhoogt de operationele inzetbaarheid. Meer diversiteit in de krijgsmacht leidt er daarnaast toe dat eenheden in meer diverse samenstelling kunnen worden ingezet. Diverse teams zijn immers sterke teams. Bijvoorbeeld een grotere aanwezigheid van vrouwen bij operationele inzet verhoogt het wederzijdse begrip en de toegang tot de lokale bevolking. Teams worden slagvaardiger en effectiever als ze meer divers zijn en daar heeft de gehele organisatie profijt van.

Bewustwording is een voorwaarde om een open en inclusieve organisatiecultuur te ontwikkelen waarin medewerkers een eenheid vormen.

Bewustwording diversiteit en inclusiviteit

Doel van dit project is om de bewustwording van diversiteit en inclusiviteit onder alle medewerkers te vergroten. Diversiteit en inclusiviteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij diversiteit denk je vooral aan verscheidenheid en bij inclusiviteit aan de acceptatie en waardering van iedereen binnen de organisatie, ongeacht afkomst, sekse of geaardheid.

Bewustwording is een voorwaarde om een open en inclusieve organisatiecultuur te ontwikkelen waarin medewerkers een eenheid vormen. Binnen die eenheid moeten mensen ook de ruimte krijgen op hun eigen manier te werken, ook wanneer de werkwijze afwijkt van de heersende norm. In een inclusieve organisatiecultuur worden verschillen als uitgangspunt genomen, is er minder druk om je als individu aan te passen, en stijgt het gevoel van veiligheid. Om de bewustwording te vergroten richt het project zich op twee speerpunten: opleidingen en trainingen voor alle medewerkers.

Verankeren van diversiteit en inclusie in opleidingen

Defensie kent opleidingen voor alle functiegebieden en -niveaus zoals initiële opleidingen, functie- en loopbaanopleidingen. Iedere Defensiemedewerker komt bij instroom en loopbaanontwikkeling in aanraking met een opleiding. De verankering van diversiteit en inclusiviteit houdt in:

  • Aanpassing van de inhoud van geselecteerde opleidingen (casuïstiek aanpassen)
  • Uitbreiding van de kennis en vaardigheden van opleiders

Bewustwordingstrainingen voor alle Defensiemedewerkers

Een bewustwordingstraining vergroot de kennis en het begrip van diversiteit en inclusiviteit. Het laat de meerwaarde en de samenhang zien. De training maakt duidelijk op welke manier de medewerkers zelf met diversiteit en inclusiviteit omgaan. We bieden alternatieve gezichtspunten en leren de deelnemers hoe ermee om te gaan in de dagelijkse praktijk.

Activiteiten en producten

Voor dit project is een aantal activiteiten en producten ontwikkeld. Een routekaart Diversiteit en Inclusiviteit en casuïstiek voor opleidingen is geïnventariseerd en uitgewerkt. Er is afstemming met opleidingen geweest en er zijn bewustwordingstrainingen ontwikkeld. Het betreft onderwerpen als Intercultureel, Transgender, Werving & Selectie, Ongewenst gedrag en Hoogbegaafdheid. Er zijn casussen ontwikkeld zoals Hoogbegaafdheid, en Unieke mensen. Verder is er een gemeenschappelijke visie op diversiteit en inclusiviteit ontwikkeld die is opgenomen in het Defensie Actieplan 2021-2025.

Planning en looptijd

Er zijn diverse workshops ontwikkeld en verzorgd vanaf januari 2020, ook met online versies vanwege Coronamaatregelen. Tot en met september 2020 heeft Stelvio de workshops verzorgd; vanaf november 2020 is Schouten en Nelissen de nieuwe partij. Tot en met augustus 2021 zijn er 86 trainingen verzorgd. Ook de Defensietop heeft deelgenomen aan de D&I workshop. Gezien de grote belangstelling is er meerdere keren fors opgeschaald in het aanbod en de belangstelling blijft groot (er is een wachtlijst).

Resultaten

De focus in het project is aangescherpt met onderwerpen als sociale veiligheid en gender. De bewustwording is door de vele workshops onder alle interne doelgroepen vergroot. Er is een kwalificatieprofiel Diversiteit en Inclusiviteit voor (senior) opleiders opgesteld om het gewenste gedrag en de gewenste houding van opleiders te beschrijven en hen te helpen zich hierin verder te ontwikkelen. Een andere opbrengst is dat elk Defensieonderdeel een plan maakt om Diversiteit en Inclusiviteit verder te versterken met daarin maatregelen die nodig zijn. De uitkomsten van het project Diversiteit en Inclusiviteit worden breed in de organisatie verspreid en gedeeld.

Het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie wil met Thema-subsidies vernieuwende ideeën mogelijk maken. Heb jij een goed idee waar nog niet eerder subsidie voor is aangevraagd?

Thema-subsidie

Deze website maakt gebruik van cookies
We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Pas hieronder je voorkeuren aan en klik vervolgens op OK om akkoord te gaan met deze cookies.

Cookie settings